✅മൊറട്ടോറിയം ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ബാങ്കുകൾക്കു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് , ഓരോ ബാങ്കുകൾക്കും വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ആണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് , ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക് മൊറട്ടോറിയം ഇളവുകൾ ലഭ്യമാവുകയില്ല
How to apply for Moratorium, മൊറട്ടോറിയം ഇളവുകൾ ലഭിക്കാൻ അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം , Bajaj, Hdfc, Flipkart pay later, SBI, Mahindra Finance, Co-operative bank, icici bank, axis bank, Federal bank, Zest money, IndusInd bank, click the link below
https://www.youtube.com/watch?v=530rjzHrBUA

Rbi moratorium ആയി ബന്ധപെട്ടു നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങൾക്കും
Watch this video
https://youtu.be/PdtGdtYb5Qw


We have taken this video from YouTube and posted it on our site and if you are the owner of this video or you have any problem with this video please contact us

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here